PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Obecná ustanovení


1. Soutěž MÁME VYBRÁNO (dále jen soutěž) probíhá v rámci projektu zaměřeného na financování památek a věnuje se veřejným sbírkám, které se týkají památek a kulturního dědictví České republiky.

2. Pořadatelem soutěže je Institut pro památky a kulturu, o.p.s., Putim 71, 397 01 Písek, IČ: 280 722 19, organizace je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. O, vložce č. 148 (dále jen pořadatel).

3. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu soutěže a případně změnit nebo upravit pravidla soutěže nebo ji i zrušit.

II. Účastníci soutěže


Účastníkem soutěže se může stát každý vyhlašovatel veřejné sbírky dle odstavce I.1., přičemž v kategorii Čestné uznání lze ocenit jakýkoliv počin v oblasti financování obnovy památek a lze ho udělit pouze fyzické osobě nebo osobám.

III. Kategorie soutěže


V soutěži jsou vyhlášené tři kategorie a lze udělit také Čestné uznání:

1. Finančně nejúspěšnější veřejná sbírka v roce 2023

a) Tato kategorie se týká sbírek, které byly ukončeny mezi 1. lednem 2023 až 31. prosincem 2023 bez ohledu na datum jejich vyhlášení. O vítězi Finančně nejúspěšnější veřejné sbírky rozhoduje oficiálně vyúčtovaná výše příspěvku místně příslušnému krajskému úřadu, popř. částka potvrzená tímto krajským úřadem ke dni ukončení sbírky pro případ, že prostředky nebyly čerpány, ale již není možné do sbírky přispívat.

b) Pořadatel zařadí do této kategorie také všechny sbírky, jejichž vyhlašovatelé zašlou do 30. června 2024 kopii vyúčtování veřejné sbírky na e-mailovou adresu mamevybrano@propamatky.cz. Pořadatel může za účelem zjištění údajů o sbírce podle odstavce III.1.a. účastníka soutěže vyzvat k zaslání údajů nebo si údaje o sbírce může vyžádat u místně příslušného krajského úřadu nebo u Ministerstva vnitra.

2. Cena veřejnosti MÁME VYBRÁNO

a) Kategorie probíhá ve dvou kolech, přičemž do prvního pořadatel zařadí všechny sbírky, které jsou u veřejně dostupných zdrojů uváděny jako platné před vyhlášením 1. kola soutěže a do nichž lze přispívat v kterýkoliv den po 30. září 2024 (včetně). Výjimku tvoří první tři vítězné sbírky této kategorie z předchozího roku, které do hlasování pořadatel nezařazuje po dobu tří let.

b) Do soutěže se mohou přihlásit veřejné sbírky podle předchozího bodu, o kterých se pořadatel z veřejně dostupných zdrojů z jakéhokoliv důvodu nedozvěděl. Přihlášení do soutěže v tomto případě probíhá zasláním informačního e-mailu na adresu: mamevybrano@propamatky.cz v termínu do 30. dubna 2024 (včetně). Pořadatel si platnost sbírky ověří u místně příslušného krajského úřadu nebo u Ministerstva vnitra a poté ji uveřejní na stránkách soutěže.

c) O vítězovi této kategorie rozhoduje veřejnost. Hlasování veřejnosti probíhá na stránkách www.mamevybrano.cz (dále jen stránky soutěže) následovně:

  • Od 15. dubna 2024 (12:00:00) do 31. května 2024 (23:59:59) probíhá první kolo hlasování, které určuje krajské vítěze postupující do druhého kola hlasování, všichni krajští vítězové kromě příspěvku do sbírky (dle následujícího bodu) získávají také mediální podporu redakce PROPAMÁTKY.
     
  • Od 15. června 2024 (12:00:00) do 31. srpna 2024 (23:59:59) probíhá druhé kolo hlasování, které určuje poměrné rozdělení částky minimálně 100 tisíc korun mezi jednotlivé vítězné sbírky. Konečné zaokrouhlení na celých 500 korun směrem nahoru či dolů pro vítězné sbírky určuje pořadatel.

d) Pořadatel v průběhu hlasování nezveřejňuje přesné počty zaslaných hlasů pro jednotlivé sbírky, ty jsou oznámeny až v rámci oficiálního vyhlášení.

e) Vyhlášení výsledků se uskuteční při slavnostním setkání v rámci předání ocenění ve všech kategoriích v září 2024 v Praze, pořadatel poté zašle finanční příspěvek všem krajským vítězům do 31. prosince 2024.

f) Hlasujícím se může stát každý návštěvník stránek soutěže, který uvede v hlasovacím formuláři své jméno, příjmení, svou platnou e-mailovou adresu a platný telefon, na kterém lze kdykoliv v průběhu soutěže ověřit platnost hlasu. V soutěži lze využít každé telefonní číslo a e-mailovou adresu pouze jednou. Každý hlasující musí kontaktní údaje a číslo sbírky, pro kterou hlasuje, potvrdit v e-mailu, který je automaticky zaslán pořadatelem po hlasování na stránkách soutěže. Potvrdit údaje je možné pro první i druhé kolo nejpozději 24 hodin po ukončení hlasování.

g) Hlasujícím se může stát také každý, kdo z jakéhokoliv důvodu nemůže odeslat hlasovací formulář podle předchozího bodu (např. nedisponuje telefonním číslem či samostatným e-mailem), pokud zašle na adresu pořadatele Institut pro památky a kulturu, o.p.s., Husovo nám. 1451, 397 01 Písek čestné prohlášení, proč nemohl hlasovat on-line, a uvede sbírku, pro kterou hlasuje (číslo nebo název sbírky). Součástí čestného prohlášení musí být také jméno a příjmení hlasujícího včetně adresy jeho trvalého bydliště. Čestné prohlášení musí být doručeno nejpozději do 31. května 2024 (pro první kolo), resp. do 31. srpna 2024 (druhé kolo) na adresu uvedenou v tomto bodě. Na později doručené hlasy nebude brán zřetel.

h) V každém kole soutěže může každý hlasující hlasovat pouze jednou.

i) Účastníci i hlasující v soutěži udělují pořadateli soutěže souhlas ke zpracování osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. adresa trvalého bydliště, které byly v průběhu soutěže jakýmkoliv způsobem předány pořadateli ke zpracování.

j) Pořadatel prohlašuje, že je oprávněn informace podle předchozího bodu shromažďovat a zpracovávat (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zásad GDPR).
 

3. Cena redakce PROPAMÁTKY

a) Tato kategorie se týká sbírek, které jsou platné v kterýkoliv den mezi 1. lednem 2024 až 31. prosincem 2024 bez ohledu na datum jejich vyhlášení. Výjimku tvoří vítězné sbírky této kategorie z předchozího roku, které pořadatel po dobu tří let v této kategorii neposuzuje.

b) O vítězi rozhodne například úroveň on-line prezentace (internetové stránky, facebookový profil apod.), tištěné formy prezentace (plakáty, letáky, brožury apod.), popř. jiné formy a média (rozhlas, televize, propagační výrobky apod.), nikoliv stav památky nebo její památková hodnota.

c) Výsledky této kategorie určuje pořadatel soutěže na základě vlastního monitoringu a také podle podnětů veřejnosti či vyhlašovatelů sbírek zaslaných nejpozději do 31. července 2024 na e-mail: mamevybrano@propamatky.cz. Pořadatel není odpovědný za skutečnost, že neobdrží, a tedy nemůže posuzovat všechny formy prezentace.
 

4. Čestné uznání

Pořadatel soutěže může udělit Čestné uznání za výjimečný příklad dobré praxe v oblasti financování obnovy památek.

IV. Vyhlášení výsledků


1. Vyhlášení výsledků soutěže bude oznámeno přiměřeným způsobem na stránkách www.mamevybrano.cz. a prostřednictvím tiskové zprávy po oficiálním vyhlášení výsledků.

2. Vítězové všech kategorií budou informováni pořadatelem a vyzváni k účasti na slavnostním vyhlášení výsledků v září 2024 v Praze. Termín bude upřesněn.
 

V. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže


1. Pořadatel není odpovědný za to, že jakákoliv osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoliv technického selhání nebo zahlcení provozu na telekomunikačních sítích.

2. Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení poštovních zásilek Českou poštou.

 

VI. Závěrečná ustanovení


1. Účast v soutěži je zdarma.

2. Pořadatel je oprávněn zasílat účastníkům soutěže a hlasujícím prostřednictvím e-mailu nebo formou SMS oznámení, která se týkají soutěže, jakož i obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže v každé její fázi ty veřejné sbírky, resp. jejich vyhlašovatele, kteří významným způsobem porušují zákony a ostatní právní předpisy České republiky, pokud se o takové skutečnosti dozví. To se týká i sbírek, jejichž vyhlašovatel se ocitne v likvidaci.

4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či odvolání nebo případné úpravy těchto pravidel za účelem hladkého průběhu soutěže.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

15. dubna 2024